ოპერაციული სისტემები

სასწავლო კურსის მიზანი სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ოპერაციული სისტემის სტრუქტურა და ფუნქციები, შეისწავლონ ოპერაციული სისტემა Windows 7/8.1, Linux,  შეძლონ ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია, გამართვა, ადმინისტრირება, სისტემასთან მუშაობის პროცესში  შექმნილი პრობლემის გასწორება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. სწავლის შედეგი
 • ოპერაციული სისტემების (Windows 7/8.1, Linux) ინსტალაცია;
 • დრაივერების, პროგრამების და პერიფერიული მოწყობილობების დაყენება;
 • ოპერაციული სისტემების ადმინისტრირება;
 • ოპერაციული სისტემების დიაგნოსტიკა, პრობლემის აღმოფხვრა;
 • ქსელის შექმნა და მართვა ოპერაციულ სისტემაში;
 • უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (მომხმარებლის შექმნა და პარამეტრების მომართვა, შიფრაცია, ფაიერვოლი, ჯგუფური პოლიტიკა);
 • ბრძანებათა ველთან მუშაობა (Command Prompt), რეესტრთან მუშაობა;
 • ოპერაციული სისტემის დაშორებული  მართვა.
2. კურსდამთავრებული შეძლებს :
 • ოპერაციული სისტემების ინსტალაციას;
 • ოპერაციულ სისტემებში წარმოქმნილი პრობლემის აღმოფხვრას;
 • ოპერაციული სისტემების მართვას;
 • უსაფრთხოების პოლიტიკის გატარებას;
 • Homegroup, Workgroup, Domain ქსელების შექმნას და ადმინისტრირებას.
თემის დასახელება და შინაარსი
 1. ვირტუალური მანქანის (Vmware Workstation) ინსტალაცია/კონფიგურაცია.
 2. Windows 8.1-ის ინსტალაცია, Windows Upgrade, Windows 8.1-ის ჩამტვირთავი ფლეშის შექმნა.
 3. Personalize, Display, Taskbar and Start Menu, Notification Area Icons, Power Options, Aero (Peek, Snap, Shake), Start მენიუს პროგრამები, ფაილებთან და საქაღალდეებთან მუშაობა, Folder Options, პროგრამა Windows Explorer, ძებნის პარამეტრების მომართვა, Indexing Options, Sync Center, ინფორმაციის დისკზე-ფლეშზე ჩაწერა/გადაწერა, Recycle Bin და მისი პარამეტრების მომართვა.
 4. მართვის პანელი: Device Manager, Device and Printers, Sound, Programs and Features, AutoPlay, Default Programs, Compatibility Options, Region and Language, Fonts, Keyboard, Mouse, Date and Time, Ease of Access Center.
 5. მყარი დისკის დაყოფა, დაფორმატება, განულება; სისტემის ოპტიმიზაცია: Disk Cleanup, დეფრაგმენტაცია, Check Disk, Performance Options, System Configuration,  ReadyBoost; Disk Quota, მუშაობა ვირტუალურ მყარ დისკთან (VHD).
 6. რეესტრის (Registry) სტრუქტურის გაცნობა და ზოგიერთი პარამეტრის შეცვლა, Command Prompt-თან მუშაობა, Windows PowerShell/ISE.
 7. ქსელური კომპონენტების ინსტალაცია, IP მისამართების მინიჭების ვარიანტები, IPv4 და IPv6 პროტოკოლები, ახალი შეერთების შექმნა (კაბელური და უკაბელო), Internet Options, Internet Explorer, მუშაობა დაშორებულ კომპიუტერთან, დისტანციური დახმარება.
 8. ქსელში მუშაობის ორგანიზება (Homegroup, Workgroup, Domain), რესურსების გაზიარება – Sharing, რესურსებზე წვდომის კონტროლის განსაზღვრა (Security), Network and Sharing Center, ქსელური პრინტერის ინსტალაცია და მისი პარამეტრების მომართვა.
 9. მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნა/პარამეტრების მომართვა, საკონტროლო შეტყობინებების განხილვა, მშობლის კონტროლი, User Account Control Settings, Local Security Policy, Local Computer Policy.
 10. სისტემის უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა: ფაიერვოლი, Microsoft Security Essentials, Windows Defender, სისტემის განახლება, უსაფრთხოების ცენტრი, შიფრაცია, BitLocker Drive Encryption.
 11. ოპერაციული სისტემის, ფაილებისა და საქაღალდეების სარეზერვო ასლის შექმნა და აღდგენა, Windows Easy Transfer
 12. სისტემის მონიტორინგი, პრობლემის აღმოჩენა და აღმოფხვრა: დავალებათა მმართველი,  Resource/Reliability/Performance Monitor, Event Viewer, System Configuration, Startup and Recovery, Services, Windows Memory Diagnostic, Troubleshooting, Windows Repair, Safe Mode
 13. Linux-ის ვერსიების მიმოხილვა, ინსტალაცია, ორმაგი ჩატვირთვის მომართვა.
 14. Linux-ის ძირითადი პარამეტრების კონფიგურაცია, ახალი დანართების დამატება.
 15. Terminal Service-ის გამოყენება და ძირითადი ბრძანებების განხილვა.
 16. ტესტირება

კურსსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

მაგალითად: ( აიტი ინჟინერია)

Close Menu